Cambridge Assessment International Education er Cambridge Universitets internationale afdeling, der har specialiseret sig i at udvikle eksaminer, der kan benyttes globalt.

SKALS IE står for: ”Skals International Examinations”. Vi er mellemled mellem Cambridge International og de skoler i Danmark, der underviser efter Cambridge curriculum.

I teorien kan alle skoler blive Cambridge International School. De tilmeldte skoler er både efterskoler, 10. klassecentre, ungdomsskoler, folkeskoler, privatskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Se listen med tilmeldte skoler

For at kunne blive godkendt som Cambridge-skole, skal jeres skole inspiceres og godkendes af SKALS IE, som er Cambridgerepræsentant i Danmark. For at blive endelig godkendt, dvs. for at kunne foretage eksamenstilmeldinger, skal I indrette et "Secure Storage Room", der kan indeholde eksamensopgaver og materialer.

Skolerne sparer det årlige gebyr til Cambridge International på 55.000 kr. og betaler i stedet for 10.800 kr. + moms til SKALS IE (tallene er fra 2020/2021). Derudover indgår skolerne i et tæt netværk af skoler, der alle har det samme mål: ”At profilere sig indenfor internationale uddannelser”. Skolerne kan mødes til kurser og seminarer, og der kommunikeres primært på dansk.

Læs mere om hvad det kræver at blive Cambridge-skole

IGCSE står for: ”International General Certificate of Secondary Education”, og er vejledende for 14 – 16 årige. Det er dette niveau, som de fleste skoler i netværket udbyder. Hvilke fag man som skole vælger at udbyde, afhænger primært af lærerkvalifikationer og de internationale ambitioner hos den respektive skole.
Når skolen er blevet godkendt, kan man også udbyde undervisning og eksaminer i hhv. Cambridge Lower Secondary (11-14. årige) samt AS/A-level (16-19. årige).

Cambridge IGCSE udbyder mere end 70 forskellige fag indenfor IGCSE, hvor English as a Second Language blot er ét fag blandt rigtig mange.

Eksamenerne er fuldstændig ens. Det er vægtningen af de tre eksamenskomponenter, der er forskellig.

I 0510 får eleven to karakterer: en for Reading/Writing (70% af den samlede karakter) + Listening (30% af den samlede karakter), og en karakter for speaking.
I 0511 får eleven en karakter: Reading/Writing (60% af den samlede karakter), Listening (20% af den samlede karakter) og Speaking (20% af den samlede karakter).
Se mere her

"Access Arrangements" er ekstra støtte eller hjælpemidler, som elever med særlige behov eller udfordringer kan benytte til eksamen. Det være sig elever, der lider af fx. syns- eller hørehandicap, læse- stavevanskeligheder, opmærksomhedsforstyrrelser, fysiske eller psykiske handicap eller sygdomme.

Fælles for alle "Access Arrangements" er, at der skal søges om tilladelse ved Cambridge International (via SKALS IE) samt at behovet skal kunne dokumenteres, dvs. der skal forelægge en rapport udarbejdet af en fagperson.

"Core" kan betegnes som et begynderniveau og "Extended" er udvidet niveau. Eleverne kan selv vælge niveau uafhængigt af resten af holdet, og eksamenerne er på helt samme tid.

Reading/Writing Core tager 90 minutter og Extended tager 2 timer, da der er lidt flere opgaver.
Listening Core tager ca. 40 minutter og Extended tager ca. 50 minutter. Også her er der lidt flere opgaver.
Speaking er ens for begge niveauer og tager 12 - 15 minutter.

I Core kan eleven få ml. C - G, og i Extended kan eleven få ml. A* - E

På Skals Efterskole har eleverne tidligere haft 80 minutters IGCSE engelskundervisning om ugen som valgfag, og de har opnået et fint eksamensresultat. Hertil skal siges, at Skals Efterskole er en boglig/gymnasieforberedende og international efterskole, og dette påvirker selvfølgelig også resultatet. I skoleåret 2011/2012 fik alle engelskhold tildelt ekstra timer, så den normale engelskundervisning dermed blev styrket med IGCSE English as a Second Language.

For hvert fag som eleven vælger at gå til eksamen i, betales et eksamensgebyr på for skoleåret 2020/2021 er kr. 735 pr fag. Derudover betaler jeres skole et årsgebyr til SKALS IE på kr. 10.000 + moms årligt. Ved få eksamenstilmeldinger (0-40) pålægges et tillægsgebyr, og mange tilmeldinger (125+) udløser rabatter.

Læs mere om dette i vores gebyrliste som kan hentes her

For at blive godkendt som Cambridge-skole, betales et administrations- og godkendelsesgebyr på kr. 7.000,-. I dette gebyr ligger en inspektion, som vil blive afholdt af SKALS IE, dækning af rejseomkostninger for SKALS IE i forbindelse med inspektionen og udfærdigelse af inspektionsrapport, som sendes videre til Cambridge Assessment International Education. Indeholdt i prisen er endvidere et Exams Officer-kursus, som afholdes af Skals International Examinations.

Læs mere om hvad det kræver at blive godkendt

Der kræves ikke nogen decideret uddannelse eller certificering af undervisere, da alle eksamensopgaver bliver sendt til og bedømt af Cambridge. Det er de enkelte skoleledere, der er ansvarlige for, at undervisningen er af god nok kvalitet.

Den tidsmæssige del afhænger af lærerens engelskfærdigheder og tilgang til nyt stof. Vi afholder et kursus for nye undervisere, som omhandler prøverne i faget; "English as a Second Language". Derudover vil der, såfremt jeres skole bliver godkendt, være mulighed for, via Cambridge School Support Hub hjemmesiden, at hente materiale og finde undervisningsoplæg indenfor alle IGCSE fagene. Cambridge International afholder jævnligt Cambridge Professional Development, dvs. inspirationskurser. Disse kurser placeres både i Danmark og i udlandet.

 Ja, vi mener det er vigtigt, at lærere fra Cambridge-skolerne møder hinanden og udveksler erfaringer, ligesom vi forsøger at gøre det muligt for lærerne, at møde Cambridge gennem seminarer og konferencer.

Se et eksempel med videoen fra vores Cambridge-eksamentræningskursus her.

"Secure Storage Room" skal indrettes efter følgende retningslinjer:

  • Rummet skal være solidt og tyverisikkert - gerne monteret med tyverialarm
  • Er der vinduer i rummet, skal disse monteres med metaltremmer
  • Vægge, gulv og loft skal være solide - helst af stenmateriale
  • Døren skal være en solid og godkendt branddør med solide indvendige hængsler
  • Låsen skal være en solid systemlås med maksimalt tre nøgler
  • Der skal være adgang til rummet for mindst to, og maksimalt tre ansatte (Skoleleder, Exams Officer og evt. en postansvarlig)
  • I rummet skal monteres et brandskab, der skal boltes enten til væg eller gulv
  • Der må kun forefindes Cambridge-materialer i rummet

Se video om kravene til "Secure Storage Room" her.

Mundtlige eksaminer: 

  • Alt skal uploades på "Submit for Assessment" - vejledning tilsendes i løbet af foråret.

Skriftlige eksaminer: I skal pakke opgaverne sammen med Attendance Register (korrekt udfyldt og underskrevet) i den grå plastickuvert. Denne SKAL forsegles og den mærkes kun med en "pre-printed bar-coded label". I skal også notere center number, number of scripts og syllabus + component code. Resten skal I ikke udfylde.  HUSK at forsegle kuverten inden afsendelse.

HUSK at alt skal sendes til Skals International Examinations rekommanderet – altså med trackingnummer!